Skrót z siódmego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

5 stycznia odbyło się siódme posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jego celem było rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej, turystyki oraz planów finansowych powiązanych instytucji.

Słowa wstępu należały do sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jarosława Stawiarskiego, który nakreślił cele na obecny rok: – Główne cele przewidziane dorealizacji przez MSiT wroku 2016 tozapewnienie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej nazdrowie. Ten cel realizowany jest wramach zadania „Sport dla Wszystkich”. Drugi cel, topoprawa pozycji reprezentantów Polski wświatowym współzawodnictwie sportowym wramach zadania „Sport Wyczynowy”. Mam nadzieję, żeprzełoży się tozobecnych 10 medali, przynajmniej na15, panie przewodniczący. Mówimy oczywiście oRio. Priorytetem wobszarze sportu wyczynowego będzie wspieranie udziału zawodników wLetnich Igrzyskach Olimpijskich wRio de Janeiro wroku 2016.

Następnie przedstawił główne założenia projektu ustawy budżetowej: – Przewidziano środki publiczne narealizację zadań kultury fizycznej ołącznej wysokości 1 032 432 tys.zł, costanowi wzrost o8,8% wstosunku dowydatków ujętych wustawie budżetowej narok 2015. Zadania zobszaru kultury fizycznej realizowane będą wramach dwóch źródeł finansowania – ześrodków budżetu państwa oraz zpaństwowych funduszy celowych: zczęści 25 – Kultura fizyczna, wykorzystaniem środków przewidzianych napoziomie 316 151 tys.zł, costanowi wzrost o9% wstosunku doplanowanych wydatków wroku 2015; ześrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przewidzianych napoziomie 701 131 tys.zł, costanowi wzrost o8,6% wstosunku doplanowanych wydatków wroku ubiegłym; ześrodków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przewidzianych napoziomie 15 150 tys.zł, costanowi wzrost o16,5% wstosunku doplanowanych wydatków wroku ubiegłym. (…) Poza obszarem kultury fizycznej minister sportu iturystyki realizuje zadania zzakresu turystyki. Wroku 2016 wprojekcie budżetu wczęści 40 – Turystyka przewidziano środki wwysokości 50 096 tys.zł.

Prezentację kontynuowała Anna Klimek-Krypa, dyrektor Departamentu Ekonomicznego Finansowego MSiT, podając bardziej szczegółowe dane. – Pierwsze zadanie, które jest realizowane wramach resortu sportu to„Sport dla Wszystkich”. Łącznie natozadanie wbudżecie przewidziano kwotę 121 693 tys.zł. (…) Drugie zadanie wbudżecie ministra sportu iturystyki obejmuje sport wyczynowy, nałączną kwotę 350 267 tys.zł. Jest towzrost o10% wstosunku doplanu budżetu roku 2015. (…) Trzecie zadanie ztego obszaru obejmuje sport wyczynowy osób niepełnosprawnych. Natozadanie łącznie przeznaczyliśmy 23 158 tys.zł. Jest towzrost oponad 19%. (…) Czwarty obszar tozadania inwestycyjne. Główne środki pochodzą zFRKF – nazadania inwestycyjne wkwocie 423 905 tys.zł. Pozostałe środki wkwocie 1698 tys.zł todotacje dla instytutu gospodarki budżetowej Centralnego Ośrodka Sportu oraz Instytutu Sportu nazakupy inwestycyjne wramach dotacji celowej.

Do jej prezentacji jako pierwszy odniósł się przewodniczący poseł Ireneusz Raś (PO). Zaczął od pozytywów. – Dobrze, żeten budżet jest dla sportu optymistyczny. Część 25 – Kultura fizyczna pokazuje to. Zroku narok widzimy, żewsparcie budżetowe dla sportu rośnie. Dynamika lat 2015-2016, którą zaprojektowała poprzednia ekipa rządząca, apodtrzymała obecna, to9% wskali roku. Todużo. Czy wystarczająco? Zapewne nie. Będziemy chcieli, aby tadynamika wlatach kolejnych się nie zmieniała, będziemy towspierali. Napoczątku trzeba jednak nadmienić, żedoczęści 25 wielkich uwag Wysoka Komisja wopinii doprojektu budżetu mieć nie powinna. Te 9% jest zadowalające.

Zwrócił jednak uwagę, że należałoby przeznaczać więcej środków na sport powszechny. – Gdy czytają państwo budżet, da się zauważyć mały spadek środków nasport powszechny, oczywiście wzakresie budżetu państwa. Nie mówię oFRKF. Toskok wdół o1000 tys.zł – z23 349 tys. na22 562 tys.zł. Tonieznaczny spadek, ale należy go zauważyć. (…) Uważam, żemusimy znaleźć więcej środków wperspektywie najbliższych lat, być może szukać nowych funduszy, które pozwoliłyby nawspieranie sportu powszechnego. (…) Reasumując, mimo uwag szczegółowych, trzeba docenić zmiany nalepsze. Zwracamy uwagę napewne sprawy, ale nie jest tokrytyka. Wtej części, októrej mówiłem przed chwilą, trzeba powiedzieć, żekrok naprzód jest wyraźny, dobry imam nadzieję, żeten trend będzie kontynuowany wlatach przyszłych. Składam wniosek, aby Wysoka Komisja zaopiniowała budżet wtym zakresie na5-.

Dalej koreferat w zakresie Centralnego Ośrodka Sportu przedstawił wiceprzewodniczący Jacek Falfus. –  Pragnę powiedzieć, żejeśli chodzi oCOS, finansowanie kształtuje się napoziomie roku ubiegłego. Przychody, choć wkontekście ogólnym zmniejszyły się o21 500 tys.zł, ale koszty ogólne również zredukowano okwotę. Cały wynik finansowy jest ujemny, tak jak wroku ubiegłym. Zauważyć należy, żeCOS działają bardzo sprawnie imają coraz lepszą ofertę dla sportu wyczynowego iinnych podmiotów, które chętnie korzystają zich zasobów. Wprzychodach dotacja celowa nawsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 22,3 tys.zł. Taprzedmiotowa dotacja służy wyłącznie realizacji celu publicznego ijest zbieżna zprowadzoną przez COS działalnością podstawową. Jak wiemy, COS jest obecnie instytucją gospodarki budżetowej. Mając takie prawo, wspomniane środki może wydawać nautrzymanie. (…) Myślę, żeCOS mają się nie najgorzej iich finansowanie wroku bieżącym jest wystarczające. Popieramy budżet wtym zakresie.

Na temat dwóch funduszy – Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – bardzo treściwie wypowiedział się poseł Grzegorz Janik (PiS). – FRKF wzrośnie o8,6%, aFZSU wzrośnie o18,9%. Oba fundusze sąrealizowane zgodnie zzadaniami statutowymi. Wzwiązku ztym wnoszę opozytywną opinię Komisji iprzyjęcie projektu budżetu.

Po nim głos zabrała ponownie Anna Klimek-Krypa, żeby odnieść się do części turystycznej. – Zadania ministra sportu wroku 2016 wzakresie turystyki dotyczą następujących obszarów: realizacji zapisów Programu rozwoju turystyki do2020 roku; wspierania rozwoju konkurencyjnych iinnowacyjnych produktów turystycznych związanych zturystyką kulturową, aktywną, wiejską, uzdrowiskową, medyczną oraz ekoturystyką; realizacji działań narzecz podnoszenia jakości usług turystycznych, wspierania działań narzecz bezpieczeństwa turystów – kampania „Turystyka bez ryzyka” oraz akcji „Bezpieczna woda”, „Bezpieczny stok”, „Telefon bezpieczeństwa”; podejmowania wewspółpracy zPolską Organizacją Turystyczną działań wobszarze promocji Polski iwzmacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz wspierania działań narzecz rozwoju infrastruktury turystycznej. Wydatki wczęści 40 budżetu kształtują się napoziomie 50 096 tys.zł. Stanowi towzrost o1,1% wstosunku dośrodków ujętych wustawie budżetowej narok 2015. (…) Podobnie jak wlatach ubiegłych przeważającą część wydatków stanowi dotacja podmiotowa dla Polskiej Organizacji Turystycznej. (…) Główne zadania POT topromocja Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjonowania irozwijanie Polskiego Systemu Informacji Turystycznej wkraju inaświecie, wspieranie iwspółpraca zregionalnymi organizacjami turystycznymi.

W odpowiedzi przewodniczący poseł Ireneusz Raś przyznał, że o ile w przypadki części dotyczącej sportu mógł przedstawić bardzo pozytywną rekomendację, o tyle w zakresie turystyki musi pozwolić sobie na uwagę. – Kwoty, które przewidziano wbudżecie narok 2016 sąnaniezmienionym poziomie. Wzrost o1,1% powiedzmy sobie szczerze, przy obecnym wzroście gospodarczym Polski, żaden. Przy coraz większym udziale turystyki wPKB też ten wzrost należy uznać zaniepoważny. Odjakiegoś czasu obserwujemy, żetacóra gospodarki nie jest traktowana zbyt poważ- nie, niezależnie odpodziału naekipy rządzące. Odrazu chcę otym powiedzieć – tonie jest jak sport, kwestia polityczna. (…) Brak turefleksji. Minister finansów dał tępodwyżkę naprzeżycie, ale chyba natym się przeżyć nie da inie da się utrzymać tej dynamiki, którą zaobserwowaliśmy wostatnich latach. Proszę zwrócić uwagę nato, wjakiej sytuacji geopolitycznej jesteśmy. Polska teraz powinna wspierać branżę itouroperatorów, którzy proponują wypoczynek wnaszym kraju inaszą gospodarkę turystyczną. Niestety żyjemy wwielkiej wiosce iwszyscy odbierają zagrożenia zewnętrzne. Polski klient będzie według mnie obecnie kierował swoje wybory częściej kunaszym polskim kurortom, aprzynajmniej poważnie zastanowi się nad ich ofertą. (…) Ztego powodu, pomijając bardzo dobre opinie Najwyższej Izby Kontroli, która mówi, żepieniądze przez POT sądobrze wydatkowane, chciałbym abyśmy rozważyli wtym zakresie jedną wspólną poprawkę skierowaną dorządu, oto, aby zwiększyć środki naPOT o10 000 tys.zł. Wydaje misię, żetomogłaby być kwota, która pomogłaby utrzymać tętendencję.

Do tej propozycji krytycznie odniósł się poseł Marek Matuszewski (PiS). – Przyglądając się Polskiej Organizacji Turystycznej – byłem wiceprzewodniczącym podkomisji stałej dospraw turystyki wubiegłej kadencji – muszę powiedzieć, żetrzeba się bardzo zastanowić nad tym, czy wPOT nachwilę obecną jest wszystko przygotowane, aby tak poważna poprawka, jaką zgłosił pan przewodniczący, opiewająca nakwotę 10 000 tys.zł, była spożytkowana. (…) Nachwilę obecną panie przewodniczący, nie wiem czy tonie jest taka wrzutka zestrony Platformy Obywatelskiej – wrzucacie 10 000 tys.zł, może zachwile PiS powie, żewrzuci 12 000 tys.zł ibędziemy się tak licytowali. Mój głos jest zatym, aby się jeszcze przygotować. Zawsze mamy możliwość dofinansowania turystyki wtrakcie roku. Pod tym względem nie będzie problemów, można tozrobić zrezerwy budżetowej wkażdej chwili. Powinniśmy tozrobić jednak wsposób odpowiedni, przygotowany, abym wiedział, gdzie dokładnie pójdą te pieniądze.

Poseł Raś ripostował, że jego poprawka nie jest polityczna i nie uzgadniał jej z Platformą Obywatelską, a składa ją mając wiedzę i uzasadnienie merytoryczne. Nie przekonało to posła Matuszewskiego, który poddał w wątpliwość działalność członków rady POT w czasach PRL i zasugerował, że niezbędne byłoby przeprowadzenie dokładnego audytu, po czym zarekomendował odrzucenie tej poprawki w głosowaniu.

W dyskusji zostały też poruszone inne zagadnienia. Poseł Wojciech Kossakowski (PiS) zadał pytanie odnośnie budowy hal tenisowych, a poseł spoza składu Komisji, Joanna Mucha (PO) była zainteresowana kwestią kontynuacji programów „Mały Mistrz” oraz „Multisport”. Na te pytania odpowiedział sekretarz stanu w MSiT, Jarosław Stawiarski. – Program dotyczący hal tenisowych est realizowany, jeszcze trwają rozliczenia. Nie jest on programem idealnym, gdyż Polski Związek Tenisowy jest taką dziwną instytucją, która niezbyt dobrze funkcjonuje. Chcemy ten program przemodelować iwprowadzić pewne zmiany. Nie zaprzepaścimy go, szczególnie mając nauwadze to, copowiedział pan poseł, iż polski tenis jest nafali. (…) Trzeba jednak wprowadzić pewne modyfikacje. Zapewne pójdziemy wtym kierunku, aby tobyło coś tańszego. (…) Jeśli chodzi oprogramy „Mały Mistrz” i„Multisport” nie planujemy ich likwidacji. Będziemy jeoceniali iaudytowali nabieżąco. Przyjrzymy się efektom poich ewaluacji.

Natomiast poseł Jerzy Kozłowski (Kukiz15) powziął wątpliwość w kwestii celowości niektórych wydatków w planie POT. Wiceprezes tej organizacji, Bartłomiej Walas, zapewnił go, że analiza struktury kosztów i efektywności jest regularnie prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli, kontrole urzędów skarbowych oraz wewnętrzny audyt realizowany decyzją prezesa POT.

Na koniec poseł przewodniczący poddał pod głosowanie dyskutowaną poprawkę – która w wyniku 4 głosów za przyjęciem, a 15 przeciw – została odrzucona.

W głosowaniu nad pozytywną opinią dla wszystkich części projektu: 18 osób opowiedziało się „za”, nikt „przeciw”, a jedna się wstrzymała, zatem opinia została przyjęta.

 

Pełny zapis przebiegu posiedzenia dostępny jest tutaj.